Univerzální testovací prostředí

Seznam článků

Voborník, P.: Univerzální testovací prostředí. Disertační práce, Univerzita Hradec Králové, 2012.

 

Anotace

Disertační práce „Univerzální testovací prostředí“ se aktivně zabývá oblastí elektronického testování z hlediska jejího aktuálního stavu, vývoje nového originálního produktu a řešení řady dílčích úloh z této oblasti.

První část analyzuje současný stav v oblasti práce, popisuje a kriticky hodnotí několik stávajících systémů pro různé kategorie elektronického testování. Výsledky dotazníkového šetření upozorňující na nedostatky těchto systémů se spolu s jejich některými nepopiratelně kvalitními vlastnostmi staly podkladem pro návrh a postupnou realizaci univerzálního testovacího prostředí. To se snaží oprostit od nedostatků již existujících systémů, rozšířit a obohatit funkcionalitu o nové žádané funkce a zároveň reagovat na současné moderní trendy v oblasti vývoje aplikací.

Druhá část práce prezentuje výsledky hlavního cíle (vytvoření univerzálního testovacího prostředí) a zároveň seznamuje i s výsledky cílů dílčích (originální řešení úloh důležitých pro realizaci hlavního cíle).

Představen je vlastní jazyk pro vytváření testových otázek, umožňující jak jejich bohaté grafické a interaktivní zpracování, tak i širokou variabilitu pro vnesení náhodné složky přímo do jednotlivých otázek. Ty mohou být díky tomu používány opakovaně bez rizika automatizované interpretace řešení zkoušeným, aniž by rozuměl látce v otázce zahrnuté. Použití těchto funkcí nijak neomezuje automatické hodnocení testů, právě naopak, jsou k dispozici daleko širší možnosti celkového i částečného hodnocení výsledků zkoušení, včetně podpory určení míry podobnosti dvou textových řetězců s překlepem.

Dílčí problémy, jež vývoj univerzálního testovacího prostředí přinesl, jsou prezentovány v následujících podkapitolách. Ty byly řešeny převážně originálními postupy, založenými na soudobých poznatcích a výzkumech. Principy těchto subsystémů byly zároveň navrženy a popsány tak, aby poznatky z nich plynoucí mohly být aplikovatelné i mimo cílové nasazení v tomto projektu a sloužily jako výchozí bod či rámcová metodika pro vývoj nebo výzkum podobně zaměřených systémů či oblastí.

Byl například vytvořen nový způsob výběru otázek do testu, jež bere v potaz předchozí výsledky a časový vliv na zapomínání. Charakteristické řetězce zase umožňují pokročilou práci s náhodnými prvky uvnitř otázek a jejich ovlivnění pro generování více různých, než pouze čistě náhodných hodnot. Popsán byl i vlastní způsob bezpečné komunikace klientské aplikace se serverem prostřednictvím internetu z hlediska autentizace uživatele, šifrování dat, ale i automatizo­vaného efektivního předávání a objektově relačního mapování dat. Pro administrační rozhraní byl navržen, realizován a popsán přístup konfiguračního frameworku, jež je alternativou ke klasickým strukturálně či objektově programovaným frameworkům a přináší množství výhod především pro vývoj dektopových či RIA informačních systémů. V řadě případů bylo optimálního řešení dosaženo prostřednictvím nově vytvořených mini-jazyků, které mohou být zároveň inspirací nejen pro jejich přímé použití v dalších projektech, ale i jako směr, jímž lze vést řešení některých nových problémů.

V posledních kapitolách jsou prezentovány příklady stávajícího nasazení univerzálního testovacího prostředí v praxi a jeho integrace do aplikací třetích stran prostřednictvím aplikačního rozhraní.

 

pdf
Stáhnout v PDF