Voborník, P.Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů. Diplomová práce, Univerzita Hradec Králové, 2006. 

 

Anotace

Tato diplomová práce na téma „Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů" je zaměřena na tvorbu výukového programu, který se již v současné době z části využívá při výuce předmětu Algoritmy a datové struktury na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.
Jako nástroj pro vytvoření programu bylo zvoleno vývojové prostředí Borland Delphi 7, které umožňuje relativně rychlý vývoj podobných aplikací. Prostředí zahrnuje většinu základních vizuálních i nevizuální komponent použitých k vývoji této aplikace, přičemž k realizaci programu Algoritmy bylo použito i několik komponent nadstandardních.
Text předkládané diplomové práce obsahuje podrobný popis ovládání vytvořeného programu, poznatky získané při jeho vývoji a zkušenosti s psaním a zpracováváním algoritmů.
V programu, který je hlavní součástí práce, je kladen důraz na uživatelskou přívětivost, intuitivní ovládání a především na co nejvyšší míru možnosti jeho využití jak ve výuce problematiky algoritmů, tak při jejich samostatném studiu.

 

Anotation

The thesis on a given subject „Programming language for support of training algorithms" is focused on a training program creation which is partly used in subject Algorithms and data structure teaching at the Faculty of Informatics and Management of the University of Hradec Králové.
Borland Delphi 7 was selected as a tool for a program creating, because it makes a program development possible for similar applications. The environment includes majority parts of basic visual and non-visual components which are useable to a development of this application, if need be some above standard components were used for realization of program Algorithms.
The text of the thesis contains a detail description for a created program control, knowledge acquired over creating it and experience collection over writing and algorithms processing.
The main part of this degree work is the program, which is accentuated on user friendly interface, intuitive control and first of all on the top level usage over teaching and self-training algorithms.

 

pdf
Stáhnout v PDF

 

Více viz projekt Program Algoritmy nebo web algds.cronos.cz.