Hledání min v konzoli

Hru Hledání min, jejíž zpracování pro WPF, jsem popsal nedávno, jsem z jinou skupinou vytvořil znovu, tentokrát jako konzolovou aplikaci. 

 

Oproti WPF nelze používat myš a souřadnice pro odkrytí pole se musí zadávat z klávesnice. Grafika také není zrovna ohromující, ale hrát se to dá...

Hledání min v konzolové aplikaci

Základní algoritmy zůstávají stejné. Většina jich byla popsána již v předchozím článku o WPF verzi, takže zde již pouze uvedu celý kód aplikace. Rozdíly budou popsány v komentářích.

class Program
{
  static Random random = new Random();
 
  static void Main(string[] args)
  {
    int n = 10, m = 10;     // Rozměry minového pole (N = řádky, M = sloupce)
    int pocetMin = 10;      // Počet min
    // 0 - nic, 1-8 číslo, 9 - mina, záporná verze čísla (pro 0 je -10) = odkryté pole
    int[,] miny = new int[n, m]; // Deklarace pole
 
    // Rozmístění min a očíslování okolních polí
    for (int k = 0; k < pocetMin; k++)
    {
      int i = random.Next(n); // Náhodný řádek
      int j = random.Next(m); // Náhodný sloupec
      while (miny[i, j] == 9) // Je-li tam již jiná mina, vybrat jiné souřadnice
      {
        i = random.Next(n);
        j = random.Next(m);
      }
      miny[i, j] = 9;     // Umístění miny (9)
      // Zvýšit číslo v sousedících polích o +1
      for (int y = -1; y <= 1; y++)      // projít od pole o 1 vlevo do o 1 vpravo
        for (int x = -1; x <= 1; x++)    // a také pro o 1 řádek nad až po 1 řádek pod
          if (i + y >= 0 && x + j >= 0 && // nepřekročili-li se levé hranice plochy
            i + y < n && j + x < m &&  // ani pravé hranice plochy
            miny[i + y, j + x] != 9)   // a ani miny včetně té právě položené neměnit
            miny[i + y, j + x]++;    // zvýšit číslo v této buňce o +1
    }
 
    VypisMinovePole(miny);
 
    short konec = 0;          // -1 = prohra, +1 = výhra, 0 = hra pokračuje
    while (konec == 0)         // Herní smyčka
    {
      int x = -1, y = -1;
      bool platneSouradnice = false; // Přáznak, byly-li zadány platné souřadnice
      while (!platneSouradnice)   // Opakování dokud nejsou zadány platné souřadnice 
        try
        {
          Console.Write("X: ");
          x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // X (index sloupce)
          Console.Write("Y: ");
          y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // Y (index řádku)
          Console.WriteLine();
          if (x >= 0 && x < m && y >= 0 && y < n) // Ověření, jsou-li souřadnice v rozsahu pole
            if (miny[y, x] >= 0)         // Ověření, není-li na souřadnicích již odkryté pole
              platneSouradnice = true;
            else
              Console.WriteLine("Pole na zadaných souřadnicích je již odkryto...");
          else
            Console.WriteLine("Byly zadány souřadnice mimo rozsah pole...");
        }
        catch {
          Console.WriteLine("Souřadnice musí být platné celé číslo..."); // Zadáno neplatné číslo
        }
 
      // Odkrývání pole podle typu
      if (miny[y, x] == 9)           // Mina = konec hry (prohra) a odkrytí všech polí
      {
        for (int i = 0; i < n; i++)
          for (int j = 0; j < m; j++)
            if (miny[i, j] >= 1 && miny[i, j] <= 9)
              miny[i, j] *= -1;    // Odkrytí neprázdného pole 
            else if (miny[i, j] == 0) 
              miny[i, j] = -10;    // Odkrytí prázdného pole
        konec = -1;             // Konec hry prohrou
      }
      else if (miny[y, x] >= 0)        // Prázdné pole či pole s číslem odkryje metoda Odkryj
        Odkryj(y, x, miny);
 
      VypisMinovePole(miny);          // Vypsání nové podoby herní plochy
 
      // Ověření konce výhrou (jsou-li odkryta všechna pole kromě min)
      if (konec == 0)
        if (JeVseOdkryto(miny))
          konec = 1;
    }                      // Konec herní smyčky
 
    // Oznámení výhry či prohry
    if (konec < 0)
      Console.WriteLine("Prohrál jsi!");
    else
      Console.WriteLine("Vyhrál jsi!");
 
    Console.ReadLine();
  }
 
  // Kontrola, jsou-li již všechna pole (kromě min) odkryta nebo ne
  static bool JeVseOdkryto(int[,] miny)
  {
    for (int i = 0; i < miny.GetLength(0); i++)
      for (int j = 0; j < miny.GetLength(1); j++)
        if (miny[i, j] >= 0 && miny[i, j] != 9)
          return false;
    return true;
  }
  
  // Odkryje pole na zadaných souřadnicích a všechny jeho sousedy
  static void Odkryj(int i, int j, int[,] miny)
  {
    if (j >= 0 && i >= 0 &&
      j < miny.GetLength(1) && i < miny.GetLength(0)) // Jsou-li zadané souřadnice v ploše minového pole
      if (miny[i, j] == 0)              // a je-li v daném poli prázdno a není dosud odkryto
      {
        miny[i, j] = -10;              // Odkrytí pole
        // Odkrytí i všech sousedních polí rekurzivním voláním, jež odkryje i jejich sousední pole
        for (int x = -1; x <= 1; x++)        // Projít od pole o 1 vlevo do o 1 vpravo
          for (int y = -1; y <= 1; y++)      // a také pro o 1 řádek nad až po 1 řádek pod
            Odkryj(i + y, j + x, miny);     // toto pole odkrýt 
      }
      else
        if (miny[i, j] > 0 && miny[i, j] < 9)    // Není-li pole prázdné, odkrýt jej ale jeho sousedy již ne
          miny[i, j] *= -1;            // Odkrytí pole - nastavit mu jeho zápornou hodnotu
  }
  
  // Vypíše aktuální stav minového pole do konzolového výstupu
  static void VypisMinovePole(int[,] miny)
  {
    // Vypsání záhlaví sloupců
    int sirkaZnaku = miny.GetLength(1) > 10 ? 2 : 1; // Je-li počet sloupců dvojciferné číslo, přidá mezeru před ta jednociferná
    Console.Write("  | ");
    for (int j = 0; j < miny.GetLength(1); j++)
      Console.Write("{0} ", j.ToString().PadLeft(sirkaZnaku));
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("---+-".PadRight(miny.GetLength(1) * (sirkaZnaku + 1)+4, '-'));
    // Vypsání řádků
    for (int i = 0; i < miny.GetLength(0); i++)
    {
      // Vypsání sloupce s číslem řádku
      Console.Write("{0} |", i.ToString().PadLeft(2));
      if (sirkaZnaku > 1)
        Console.Write(" "); 
      // Vypsání minového pole
      for (int j = 0; j < miny.GetLength(1); j++)
      {
        Console.Write(" ");
        if (miny[i, j] >= 0)               // Neodkryté pole
          VypisZnakSBarvou('#', ConsoleColor.Black);
        else if (miny[i, j] == -10)            // Prázdné odkryté pole 
          VypisZnakSBarvou('0', ConsoleColor.DarkGray);
        else if (miny[i, j] == -9)            // Odkrytá mina
          VypisZnakSBarvou('X', ConsoleColor.Red);
        else                       // Odkryté pole s číslem
          VypisZnakSBarvou((-miny[i, j]).ToString()[0], ConsoleColor.DarkCyan);
        if (sirkaZnaku > 1)
          Console.Write(" ");
      }
      Console.WriteLine();
    }
    Console.WriteLine();
  }
 
  // Vypíše do konzole jeden znak podbarvený zadanou barvou
  static void VypisZnakSBarvou(char znak, ConsoleColor barva)
  {
    Console.BackgroundColor = barva;       // Nastavení barvy pozadí
    Console.Write(znak);             // Vypsání znaku
    Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; // Vrácení barvy pozadí na černou
  }
}

 

 

on 19 březen 2014